Reiselederhåndboka - UKM-festivalen 2023
UKM-festivalen 2023

icon picker
HMS og regler

Alkohol og rusmidler

UKM-festivalen er et rusfritt arrangement, og dette gjelder så vel deltakere som ledere, funksjonærer og alle andre som har en rolle i arrangementet.

RETNINGSLINJER FOR REISELEDERE PÅ UKM‐FESTIVALEN 2023

Fylket skal kreve politiattest av alle sine reiseledere, og bekrefte at denne er forevist.
Fylket har arbeidsgiveransvar for sine ledere, og skal sørge for at de har reiseforsikring.
Minst én av reiselederne fra fylket skal ha utdanning eller soliderfaring med barne‐ og ungdomsarbeid, og det skal være minst en leder av hvert kjønn.
Alle ledere skal være over 22 år, og forstå at de er ledere og ikke deltakernes kamerater. Hovedleder skal være over 25 år.
Fylkeskontakter sikrer at det legges inn fullstendig og korrekt kontaktinformasjon på alle ledere i påmeldingssystemet, og alle ledere skal være lagt inn i systemet senest en uke før festivalstart.
Alle ledere skal kvittere på at de har mottatt og akseptert festivalens lederinfo og ordensregler.
Hvert fylke skal ha minimum 3 reiseledere uavhengig av deltakerantall. Minst 1 leder pr. 10. deltaker skal overnatte sammen med deltakerne.
Alle ledere skal være tilgjengelig på mobil på dagtid. Hver natt skal én av lederne være registrert som ansvarlig, og være tilgjengelig på mobil dersom festivalledelsen ser behov for å ta kontakt.
Reiselederne har ansvaret for sine deltakere til enhver tid. Dette gjelder også faktorer som at deltakerne får i seg nok mat, nok søvn,og ellers retter seg etter festivalens ordensregler.
Lederne er kollektivt ansvarlig for at hele gruppen av deltakere får den informasjon og oppfølging de har behov for. Dersom gruppen inkluderer deltagere med spesielle behov, må ledergruppen dimensjoneres ut fra dette.

REGLER FOR OVERNATTING PÅ TRONDHEIM SPEKTRUM

Overnatting skal kun foregå i rom som er godkjent til dette av Trondheim Spektrum, og med det antall personer det er klarert for. I vårt tilfelle er dette Hall D og F, samt dedikerte sykerom.
Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene, som kan være til hinder for rømning.
All lading av mobiltelefoner og annet utstyr skal skje i sekretariatet, eller på andre merkede ladestasjoner.

Trygghet og trivsel.

Landsbyen skal være et trygt og trivelig sted for alle deltakere og ledere. Vaktmannskapenes hovedoppgave er å sikre dette i praksis. Dette gjør vi gjennom adgangskontroll, vakthold, informasjonstjenester og preventive tiltak.
Alle som innkvarteres skal gjøre seg kjent med branninstruks, brannmeldere, brannalarmsignal, rømningsveger og oppsamlingsplass. Fylkeslederne skal i tillegg gjøres kjent med slokkeutstyrets plassering og bruk.

Vakthold

UKM Norge organiserer eget vakthold og Trondheim Spektrum har i tillegg en sikkerhetsansvarlig på jobb. På kveld og natt vil det være minimum 6 våkne vakter til enhver tid, med noen flere rundt kveldsmat og frokost. Mens deltakerne er i byen på dagtid vil vi ha en liten stab på 2-3 personer til stede for å ivareta generell sikkerhet og vakthold. Vakthold handler om å skape trygghet, se etter mulig risiko, og løse opp i situasjoner før de eskalerer. Vaktmannskap vil bevege seg rundt på hele området kontinuerlig, slik at situasjoner oppdages og avverges før de utgjør et problem.

Adgangskontroll

Det vil alltid være utplassert personell ved inngangsdør som sjekker om personer som ankommer landsbyen har festivalbånd. Andre utganger skal ikke benyttes, unntatt i en nødsituasjon, og alle nødutganger vil være «symbolsk sperret» med sperrebånd for å tydeliggjøre dette.

Reiseledernes ansvar

Vi anbefaler at fylkene gjennomfører korte interne møter minst en gang pr. dag, for eksempel kl 08:30 i Spektrum før felles avmarsj til Olavshallen, og går gjennom programmet for dagen.
Nattevaktenes oppgaver å ha ansvaret ved brann/ulykker, følge med og bidra ved spesielle situasjoner. Det er imidlertid fylkeslederne som er ansvarlige for sine deltakere. UKM Norges vakter vil være behjelpelig i situasjoner hvor deltagerne utfordrer leggetidene, lager støy etc. men UKM Norges vakter har kun ansvar på overordnet nivå, og har ikke kapasitet til personlig oppfølging av deltagere som for eksempel blir syke, trenger ekstra oppfølging etc.
Ved en eventuell evakuering er det fylkeslederne som er ansvarlig for å vite hvor alle fylkets deltakere befinner seg og foreta opptelling av disse. Videre skal minst to ledere fra hvert fylke være tilstede på alle de sosiale arenaene, og oppfordre deltakerne til å delta både på workshops og øvrig aktivitetsprogram.
Det vil bli utarbeidet navnelister som kan framvises brannvesenet ved inspeksjon. Denne medbringes ved evt evakuering og antall personer skal kontrolleres og meldes når brannvesenet ankommer.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.